•      احترام به نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح
  •      احترام به مشتری، خواسته های کیفی و منافع وی
  •      احــترام به منـافع اجتماعـی به خصـوص در زمینه ی محیط زیست
  •      احترام به شخصیت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان در امور مختلف
  •      کیفیت اندیشی و احترام به کیفیت گرایی
  •       توسعه فرهنگ بهره وری
  •      احترام به اخلاق حرفه ای
  •      نظم و انضباط سازمانی و وقت شناسی