ماموریت اصلی گروه پک لند:

به عنوان یک گروه بین المللی فعال در عرصه بازار یابی و تبلیغات، با ایجاد تصویری مطلوب از محصولات ایرانی برای مشتریان، حفظ و توسعه بازار آنها را تضمین نماید.