چشم انداز :

احترام به جامعه بشری و ارج نهادن به منافع و خواسته های مشتری حرکتی است پایدار و بی انتها و ما به گونه ای عمل خواهیم کرد که انسان گرایی، کیفیت اندیشی، خلاقیت، تعهد و احترام به خواسته های مشتری را با نام گروه پک لند عجین نمائیم.

ما برآنیم که محصولات ایرانی در هرکجای دنیا با معرفی مناسب از بعد محتوایی، برند سازی، طراحی و بسته بندی زیبا در خور فرهنگ ایرانی از دیگر محصولات متمایز شده و مورد احترام رقبا و مشتریان قرار گرفته و در جرگه ی برندهای موفق قرار گیرند .