تمام فعالیت های گروه براساس علم روز و مطابق با استاندارد های بین المللی م مراجع معتبر انجام می گیرد. برای انجام کوچکترین کار ها نیز به تحقیق و توسعه معتقدیم ، به همین دلیل گام هایمان همواره محکم و بی تردید است . واحد تحقیق و توسعه پک لند در دو حوزه میدانی و کتابخانه ای اقدام به مطالعه نسبت به پروژه ها می نماید.