برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی ترین مرحله رشد است. برنامه ریزی می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از بروز اشتباهات و دوباره کاری ها و یا تشخیص فرصت های پنهان داشته باشد و گروه پک لند با برنامه ریزی دقیق پروژه ها و اجرای بی نقص آن ها سعی دارد ضمن جلب رضایت مشتریان و کارکنان ، بهترین خدمات ممکن را درکوتاهترین زمان ارائه نماید.