این واحد پلی ارتباطی میان مشتریان گرامی و واحد های مختلف گروه پک لند می باشد و موظف است که کلیه خواسته های مشتریان واحد شرکت پیگیری و پاسخ مناسبی به آ نها ارائه نماید و موجبات رضایت مشتریان را فراهم کند و این واحد به تعبیری دیگر حافظ منافع مشتریان عزیز می باشد