مهمترین واحد گروه می باشد و در این بخش متخصصین و کارشناسان در اتاق فکری که پیش بینی شده است به خلق ایده می پردازند و سپس در جلسات گروهی امکان سنجی اجرای ایده مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با تصمیم‌گیری تیم های خلاقیت ، طراحی و تولید ایده نهایی جهت اجرا ارائه می گردد.در این واحد متخصصین بازاریابی، برندینگ، حوزه هنری و گرافیک، دارویی و گروه های پزشکی حضور دارند.