مطالعه بسته بندی های نوین دارویی نشان می دهد که برخی از آن ها علاوه بر ایجاد جذابیت بصری با تکنیک های خاص و استفاده از نقشه ها و رنگ های متفاوت راهکارهایی برای مصرف منظم دارو توسط بیماران و همچنین تاثیرگذاری روحی و روانی بر ایشان ابداع و خلق کرده اند که در عمل بسیار مؤثر واقع شده و بازتاب های بسیار مثبتی نسبت به برندهای مبدع این طرح‌ها به همراه داشته است.